ㄧㄡˇyǒuㄎㄡˇkǒuㄋㄢˊnánㄧㄢˊyán

  1. 在心不敢出口啟齒·蘇軾有道難行不如有口難言不如。」·王實甫西廂記··》:那廝本意足下虧圖有口難言氣夯胸脯。」百辭莫辯無可置辯