ㄧㄡˇyǒuˊshí

  1. 偶爾文選·古詩十九首·迴車》:盛衰有時立身不早。」紅樓夢·五七》:有時寶玉驚醒不是已去便是有人。」偶爾每每時時一向

sometimes, now and then
parfois, de temps en temps
ab und zu, gelegentlich, ab und an (Adv)​