ㄧㄡˇyǒuㄑㄧㄥˇqǐng

  1. 不久一會兒戰國策·》:太子再拜膝下流涕有頃而後。」三國志··魏書·方技·華佗》:有頃主人主人。」

shortly thereafter, for a moment
peu de temps après, pour un moment