ㄈㄨˊㄓㄨㄤzhuāng

  1. 衣服總稱舊五代史·○○·漢書·高祖》:契丹鞍轡器械服裝。」打扮

dress, clothing, costume, clothes
vêtement, habillement, costume
Kleidung, Konfektion (S)​