ㄔㄠˊcháoㄗㄨㄥzōng

  1. 古代諸侯春天朝見天子諸侯夏日朝見天子朝宗泛指覲見君王·陸游到任謝表〉:朝宗。」

  2. 比喻水流大海詩經·小雅·沔水》:流水朝宗。」·張九齡司馬湘江朝宗。」