ㄔㄠˊcháoㄒㄧㄢxiān ​zhāoxiān ​zhāo xiān​ㄓㄠ ㄒㄧㄢ

  1. 現在韓國黃海日本海以來中國藩屬高麗」、高句麗」、句驪」。

North Korea, Korea as geographic term, Taiwan pr. [Chao2 xian1]
Corée, Corée du Nord
Nordkorea (Eig, Geo)​