ㄓㄨzhūㄩㄢˊyuánㄓㄤzhāng

  1. 人名西元1328~1398)​安徽省)​紅巾擁戴帝位明太祖年號洪武建都在位皇帝

Zhu Yuanzhang, personal name of first Ming dynasty emperor Hongwu 洪武[Hong2 wu3]
Ming Hongwu
Zhu Yuanzhang (Eig, Pers, 1328 - 1398)​