ㄓㄨzhūㄒㄧ

  1. 人名西元1130~1200)​字元講學考亭考亭草堂雲谷雲谷老人待制後世尊稱朱文寶慶太師追封國公國公窮理代理大成編次著述四書科舉

Zhu Xi or Chu Hsi (1130-1200)​, also known as Master Zhu 朱子, Song dynasty Confucian writer and propagandist, founder of neo-Confucianism
Zhu Xi
Zhu Xi (Neokonfuzianer)​ (Eig, Pers, 1130 - 1200)​