ㄌㄧˇˋshìㄇㄧㄣˊmín

  1. 人名君主高祖次子聰明英武兼通文學輔佐高祖起兵平定四方天下受封即位銳意輕刑海內昇平貞觀之治」。秦叔寶征服吐蕃突厥域外西域各國天可汗在位廟號太宗

Li Shimin, personal name of second Tang emperor Taizong 唐太宗[Tang2 Tai4 zong1] (599-649)​, reigned 626-649
Tang Taizong