ㄌㄧˇㄕㄤshāngㄧㄣˇyǐn

  1. 人名西元813~858)​字義玉谿生河內河南省)​著名詩人詩文文采瑰麗典故隱晦迷離〉、弔古懷古言語有味李義山詩集》、文集》。

Li Shangyin (c. 813-858)​, Tang poet
Li Shangyin (Eig, Pers, 813 - 858)​