ㄌㄧˇㄌㄧㄣˊlínㄈㄨˇ

  1. 人名西元589~?)​小字宗室狡猾聰慧善於權謀諂媚玄宗結納宦官妃嬪察言觀色迎合奏對在朝專政自恣釀成安史之亂

Li Linfu (-752)​, Tang politician, chancellor under Tang emperor Xuanzong 玄宗