ㄌㄧˇㄌㄨㄥˊlóngㄐㄧ

  1. 人名西元685~762)​中興君主至道大聖大明皇帝」,唐明皇」。英武有才開元時期文治武功鼎盛開元」。天寶寵愛楊貴妃李林甫楊國忠導致安祿山避難即位太上皇在位玄宗喜愛歌舞音樂梨園歌舞所以後世伶人祖師爺廟號玄宗

personal name of seventh Tang emperor Xuanzong 唐玄宗[Tang2 Xuan2 zong1] (685-762)​, reigned 712-756
s. 唐玄宗tángxuánzōng Kaiser Tang Xuanzong (geboren als Li Longji (李隆基)​ (S)​