+4 = 8 

ㄏㄤˊháng

  1. 楚辭·屈原·九章·》:登天中道。」史記·一一·司馬相如》:經營炎火弱水流沙。」」。

  2. 大陸地區簡稱上有天堂,下有蘇。」

  1. 渡水詩經··河廣》:河廣一葦。」」。

surname Hang, Hangzhou
(nom de famille)​, Hangzhou
Fähre (S)​, Hang (Eig, Fam)​