ㄅㄢˇbǎnㄎㄨㄞˋkuài

  1. 構成地球外殼岩層根據地球科學板塊構造地球許多公里板塊組合這些板塊漂浮不定相互推擠產生地震現象

block, slab, tectonic plate, continental plate
plaque
Tektonische Platte (S, Geo)​