+4 = 8 

ㄓㄣˇzhěn

  1. 頭頸東西」。說文解字·》:所以。」詩經··澤陂》:寤寐無為輾轉。」資治通鑑·○·後梁·》:未嘗。」

  2. 魚頭骨頭爾雅·》:。」·郭璞·魚頭形似篆書可作。」

  1. 底下枕木」。

+4 = 8 

ㄓㄣˋzhèn

  1. 枕頭其他東西枕戈待旦」。論語·》:曲肱而。」

  2. 依傍漢書··》:大江。」新唐書·三七·地理》:京城龍首。」

pillow, to pillow, to rest one's head on (Taiwan pr. [zhen4] for this sense)​
oreiller, reposer la tête sur qch
Kissen (S)​, Zhen (Eig, Fam)​