ㄍㄨㄛˇguǒㄐㄩㄝˊjué

  1. 當機立斷毫不遲疑晉書·八九·忠義·樂道》:不果年老多疑。」遲疑躊躇猶豫

firm, unwavering
inébranlable, indéfectible, décisif
firm, resolut (Adj)​