+5 = 9 

ㄌㄧㄡˇliǔ

  1. 植物落葉喬木樹枝細長柔軟下垂互生尾端尖銳邊緣鋸齒種子成熟柳絮飛散一般觀賞行道樹

  2. 星座星宿南方朱雀宿宿共有

  3. 柳宗元

surname Liu, willow
Weide (S)​, Liu (Eig, Fam)​