ㄌㄧㄡˇliǔㄩㄥˇyǒng

  1. 人名卒年不詳安人三變改名排行」。代詞屯田員外郎屯田旖旎平易語言通俗情感率真歌詠太平盛世尋歡作樂作品樂章》。

Liu Yong (987-1053)​, Song poet
Liu Yong
Liu Yong (Eig, Pers, 987 - 1053)​