ㄍㄜˊㄉㄡˋdòu

  1. 拚鬥打鬥漢書···太子》:主人公格鬥遇害。」三國·陳琳飲馬長城窟行〉:男兒格鬥怫鬱長城?」挌鬥」。搏鬥和解

to wrestle
se battre, se bagarrer, lutte, corps à corps, rixe
Bekämpfung (S)​, Kampf (S)​