+6 = 10 

ㄊㄨㄥˊtóng

  1. 參見」、」、

tree name (variously Paulownia, Firmiana or Aleurites)​
paulownia, aleurites cordata
Aleurites , Holzölbaum (S)​, Tong (Eig, Fam)​, Paulownia tomentosa