ㄌㄧㄤˊliángˇㄉㄧˋ

  1. 帝號西元464~549)​蘭陵中都里人江蘇省西北)​。南北朝開國君主南齊同族雍州刺史自立在位博學勤政愛民晚年信奉佛教捨身侯景之亂餓死廟號高祖孝經》、中庸》、》、》、》、經義明人梁武帝》。

Wudi (Liang)​
Liang Wu Di (Eig, Pers, ca. 464 - ca. 549)​