zhī˙zi

  1. 植物茜草梔子灌木小喬對生橢圓形夏天白花黃花香味濃郁果實觀賞果實藥用也可黃色染料支子」。

cape jasmine (Gardenia jasminoides)​
Gardenienfrüchte (lat. Gardeniae fructus)​ (Eig, Med)​