+6 = 10 

ㄕㄨshū

  1. 整理頭髮用具」、」。新唐書·三二·》:諷諫。」

  1. 梳子整理頭髮文選·揚雄·長楊》:不暇不及。」·白居易夢遊〉:風流梳洗時世。」

a comb, to comb
peigne, démêloir, peigner
Kamm (S)​, kämmen (V)​