ㄔㄨˇchǔㄓㄨㄤzhuāngㄨㄤˊwáng

  1. 春秋國君(?~西元591)​勵精圖治國勢爭霸觀兵使王孫滿勞師大小輕重春秋五霸在位

King Zhuang of Chu (reigned 613-591 BC)​, one of the Five Hegemons 春秋五霸
King Zhuang of Chu (Eig, Pers, - 591 v.Chr.)​