ㄐㄧˊㄇㄨˋ

  1. 窮盡目力眺望遠方文選·王粲·登樓》:平原極目荊山。」·薛福成巴黎油畫〉:極目四望城堡岡巒溪澗樹木森然羅列。」縱目

à perte de vue