+11 = 15 

ㄩㄝˋyuè

  1. 規律和諧動人聲音」、」、」。論語·子路》:不成不興。」

  2. 六經樂經相傳春秋六經。」

  3. 戰國國有樂毅

+11 = 15 

ㄌㄠˋlào

  1. 大陸地區河北省山東省

+11 = 15 

ㄌㄜˋ

  1. 歡喜愉悅」、」、樂事」。論語·》:遠方不亦樂乎!」

  1. 態度人生」。左傳·公元》:融融。」論語·》:不改。」

  2. 聲色情事國語·》:百姓。」

  1. 屋子!」

  2. 喜愛助人」、行善」。

+11 = 15 

ㄧㄠˋyào

  1. 喜好欣賞文言文論語·》:知者樂水仁者樂山。」

surname Le, surname Yue, happy, cheerful, to laugh, music
joyeux, gai, musique
glücklich, freudig (Adj)​, Le (Eig, Fam)​, Musik (S)​, Yue (Eig, Fam)​