ㄌㄜˋㄧㄝˋ

  1. 從事工作安居樂業」。三國演義·第一》:雜種一分二分侵犯安心樂業。」紅樓夢·》:寶釵迎春姊妹一處下棋針黹十分樂業。」

Leye county in Baise 百色[Bai3 se4], Guangxi
Leye (Ort in Guangxi)​ (Eig, Geo)​