ㄐㄧㄢˇjiǎnㄧㄢˋyàn

  1. 檢查勘驗檢驗傷痕」、衛生檢驗」。

  2. 進行產品品質管制應用各種試驗量度工具方法查驗產品特性規定 標準相比決定是否規格

to inspect, to examine, to test
vérifier, contrôler
Untersuchung, Prüfung (S)​, inspizieren, beschauen (V)​, kontrollieren (V)​, nachmessen (V)​, nachprüfen (V)​, prüfen (V)​