ōuㄧㄤˊyángㄒㄧㄡxiū

  1. 人名西元1007~1072)​醉翁六一居士江西省吉安縣)​。散文作文章當時文壇領袖樞密使參知政事新五代史宋祁新唐書歐陽」。

Ouyang Xiu (1007-1072)​, Northern Song dynasty prose writer and historian
Ouyang Xiu
Ouyang Xiu (Eig, Pers, 1007 - 1072)​