ㄓㄥˋzhèngㄖㄣˊrénㄐㄩㄣjūnˇ

  1. 品行端正··》:陛下宰相股肱諫官耳目正人君子腹心。」儒林外史·第一》:相與這樣正人君子不枉。」正派人物老奸巨猾邪惡小人

upright gentleman, man of honor
homme loyal, honnête homme
Ehrenmann (S)​, Gentleman (S)​