ㄓㄥˋzhèngㄉㄜˊ

  1. 端正德行書經·大禹》:正德利用厚生。」左傳·》:民生於是乎正德。」

  2. 年號➊ ​明朝年號西元1506~1521)​。➋ ​宋朝西夏年號西 1127~1134)​。

Zhengde Emperor, reign name of eleventh Ming emperor Zhu Houzhao 朱厚照[Zhu1 Hou4 zhao4] (1491-1521)​, reigned 1505-1521, Temple name 明武宗[Ming2 Wu3 zong1]
Shotoku (prince)​
Zhengde (明Ming-Kaiser; 1506-1521)​ (Eig, Pers)​