ㄓㄥˋzhèngㄉㄤdāng

  1. 正值·賈島月晦評事正當風光。」紅樓夢·》:一日正當月中早飯寶玉一套會真桃花底下一塊。」

ㄓㄥˋzhèngㄉㄤˋdàng

  1. 合理正確是正行為。」合法失當

  2. 端正清白繁華·》:本身還是正當人家那裡他人小覷自己?」

timely, just (when needed)​, honest, reasonable, fair, sensible
juste quand, juste au moment où (de)​
gerechtfertigt, legitim, ehrlich , gerade als..., während