ㄓㄥˋzhèngˊzhí

  1. 公正剛直文選·孔融·禰衡》:忠果正直霜雪。」老殘遊記·第一》:老哥聰明正直凡事成竹在胸自然投無不利。」朴直剛直剛正耿介梗直正派正大狡猾奸邪屈曲邪曲

upright, upstanding, honest
délicatesse, droiture, probité, loyauté, honnête, honnêteté, rectitude, bien
lauter, integer (Adj)​