ㄓㄥˋzhèngㄧㄠˋyào

  1. 即將紅樓夢·》:如今姑娘正要拿人筏子屋裡的。」文明小史·第一》:豈知正要忽見女人那個瘦長一言不合早已一團。」

to be just about to, to be on the point of
être sur le point de