ㄓㄥˋzhèngㄧㄢˊyánㄅㄨˋㄏㄨㄟˋhuì

  1. 正直敢言無所顧忌隱諱楚辭·屈原·卜居》:正言不諱?」·蘇軾先生詩集〉:微言高論鄙陋反復論難正言不諱先生。」直言不諱」、直言無諱」、直言勿諱」。直言無忌