ˇㄉㄧㄥdīng

  1. 傅說國大鬼方復興在位

  2. 古代傳說中的仙人武丁南朝·吳均續齊諧記〉:桂陽武丁常在人間七月織女渡河不得。』織女何事渡河?』織女復三。』明日武丁至今織女。」

Wu Ding (c. 14th century BC)​, legendary founder and wise ruler of Shang dynasty
Wu Ding (Eig, Pers, - 1266 v.Chr.)​