ㄍㄨㄟguīㄊㄧㄢtiān

  1. 不忍直言死亡委婉替代官場現形·》:裡面已經嚎啕痛苦一片舉哀聲音有人出來報信軍門歸天!」。文明小史·一回:等到少爺歸天太尊。」去世仙逝仙遊逝世死亡亡故

to die
mourir
abberufen (V)​, sterben (V)​