+14 = 18 

ㄅㄧㄣˋbìn

  1. 靈柩·陸機挽歌。」清史稿··》:在外奔喪翌日成服。」

  1. 停放靈柩左傳·》:晉文公。」禮記·檀弓》:夏后氏東階猶在。」

  2. 掩埋文選·孔稚珪·北山移文》:道帙法筵。」

a funeral, to encoffin a corpse, to carry to burial
mettre en bière, funérailles, pratiquer un rite funéraire
einen Sarg in der Kondolenzhalle aufstellen (V)​, einen Sarg zum Friedhof fahren (V)​, einen Sarg zur Grabstätte tragen (V)​