+8 = 12 

ㄎㄜˊ

  1. 物體堅硬」、」、瓜子」、龍眼」。

+8 = 12 

ㄑㄩㄝˋ​què
又音

  1. )​

+8 = 12 

ㄑㄧㄠˋ​qiào
又音

  1. )​

shell, carapace, crust (earth's crust etc)​, also pr. [ke2]
coquille, coque, écorce, coquille, coque, écorce
Schneckengehäuse, Nabenteil (S, Bio)​