ㄇㄧㄣˊmínㄩㄢˋyuànㄈㄟˋfèiㄊㄥˊténg

  1. 百姓達到頂點·袁枚隨園詩話補遺·○》:新法自知民怨沸騰。」官場現形·》:不該要錢民怨沸騰無數商人。」流景

seething discontent (idiom)​; popular grievances boil over