ㄩㄥˇyǒngㄐㄧㄚjiā

  1. 參見永嘉縣

  2. 漢朝年號西元145)​。

  3. 晉朝年號西元307~312)​。

Yongjia county in Wenzhou 溫州[Wen1 zhou1], Zhejiang, reign name 307-313 of Jin Emperor Huai 晋怀帝
Yongjia (Ort in Zhejiang)​ (Eig, Geo)​