ㄩㄥˇyǒngㄉㄧㄥˋdìngㄏㄜˊ

  1. 河川山西省洪濤察哈爾省東南河北省平等天津運河水流湍急泥沙潰決㶟水」、渾河」、桑乾河」。

Yongding River to the West of Beijing
rivière Yongding
Yongding He