ㄑㄧㄡˊqiúㄏㄨㄣhūn

  1. 請求對方自己結婚晉書·一一·姚興載記》:拓跋求婚興許。」拍案驚奇·》:曉得見景生情暗藏求婚。」

to propose marriage
demander en mariage
einen Heiratsantrag machen (V)​