+3 = 6 

ㄐㄧㄤjiāng

  1. 大河通稱」、松花」、五嶽」。水滸傳·三八》:前面琵琶酒館唐朝白樂天古跡。」

  2. 大陸地區簡稱江南」、偏安江左」。

  3. 大陸地區江蘇省簡稱江浙」。

  4. 春秋故址大陸地區河南省西南

  5. 南朝江淹

surname Jiang, river
rivière, fleuve, le Changjiang ou Yangzi Jiang
grosser Fluss, Strom (S)​, Jiang (Eig, Fam)​