ㄐㄧㄤjiāngㄩㄥˇyǒng

  1. 人名西元1681~1762)​古今致力十三經注疏三禮聲韻戴震得力」。周禮疑義》、鄉黨》、古韻標準

Jiangyong county in Yongzhou 永州[Yong3 zhou1], Hunan
Jiangyong (Ort in Hunan)​ (Eig, Geo)​