+4 = 7 

ㄅㄧㄢˋbiàn

  1. 河川黃河支流水道變遷汴水大陸地區河南省滎陽縣」。

  2. 大陸地區河南省省會別稱

name of a river in Henan, Henan
(rivière du Hénan)​