ㄓㄨˋzhùˋshì

  1. 解釋文句意義隋書··文學·》:總會創立新意相從注釋。」·西·》:陶潛山海經用事注釋。」解釋

  2. 解釋文句意義文字南朝·劉勰文心雕龍·論說》:若夫注釋解散雜文總會。」·劉知幾史通··》:文言章句委曲敘事注釋儒士。」

marginal notes, annotation, to annotate, to add comments to text
commenter, nota, notation, note, colonne, commentaire, exégèse
Anmerkung (S)​, Auslegung (S)​, Erläuterung (S)​, kommentieren (V)​, notieren (V)​, kommentiert (Adj)​, notiert (Adj)​