ㄧㄤˊyángㄏㄤˊháng

  1. 舊時外國人做買賣商店外國人國內開設商行文明小史·一回》:洋行中國字招牌裡面金碧輝煌不曾寶貝。」

foreign firm (old)​
ausländische Firma bzw. private Außenhandelsfirma im alten China