ㄉㄨㄥˋdòngㄊㄧㄥˊtíngㄏㄨˊ

  1. 湖泊位於湖南省北部長江太平調弦長江相通岳陽長江夏季洪水期間冬季縮小具有調節長江水量作用為我淡水養殖漁業重要地區

Dongting Lake in northeast Hunan province
Lac Dongting
Dongting-See (S, Geo)​