ㄏㄨㄥˊhóngˇ

  1. 明朝太祖年號西元1368~1398)​。

Hongwu Emperor, also written Hung-wu Ti, reign name of first Ming emperor Zhu Yuanzhang 朱元璋[Zhu1 Yuan2 zhang1] (1328-1398)​, reigned 1386-1398, Temple name 明太祖[Ming2 Tai4 zu3]
empereur Hongwu